Site Maintained by E.Gopal, D/S.,Mobile No: 9443244399, Email ID: bsnleusalem@gmail.com

Wednesday, August 6, 2014

சிவில் மற்றும் எலெக்ட்ரிகல் பிரிவுகள் SSA வுடன் இணைப்பு


தமிழ் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சிவில் மற்றும் எலெக்ட்ரிகல் பிரிவுகள் SSA வுடன் இணைக்க உத்தரவு வெளியாகியுள்ளது.